Daň z príjmu fyzických osôb

Čierna Hora

Kto je povinný platiť daň z príjmu fyzických osôb?

Daň z príjmu fyzických osôb

Fyzická osoba s trvalým pobytom alebo bez trvalého pobytu, ktorá dosahuje zdaniteľné príjmy v Čiernej Hore, je povinným platiteľom dane z príjmov fyzických osôb.

Fyzická osoba rezident znamená fyzickú osobu, ktorá má na území Čiernej Hory trvalý pobyt alebo tam má centrum svojich obchodných a životných záujmov, alebo sa na území Čiernej Hory zdržiava viac ako 183 dní v zdaňovacom období. Rezidentom je aj fyzická osoba, ktorá je vyslaná mimo Čiernej Hory na výkon práce pre fyzickú alebo právnickú osobu s bydliskom v Čiernej Hore alebo pre medzinárodnú organizáciu.

Predmetom zdanenia fyzickej osoby - rezidenta sú príjmy dosiahnuté v Čiernej Hore aj mimo nej.

Predmetom zdanenia fyzickej osoby nerezidenta sú príjmy, ktoré dosahuje z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne (miesta podnikania) v Čiernej Hore.

Predmetom dane fyzickej osoby nerezidenta, ktorá nemá stálu prevádzkareň (miesto podnikania) v Čiernej Hore, sú príjmy, ktoré táto osoba dosahuje zo zmluvných poplatkov, úrokov a nájomného z nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v Čiernej Hore.

Ak dve alebo viac fyzických osôb dosahujú príjmy spoločne, každá z týchto osôb podlieha zdaneniu podľa podielu príjmov, ktoré dosahuje každá z nich.

 

Ktoré príjmy podliehajú dani z príjmov fyzických osôb?

Dani z príjmov podliehajú príjmy dosiahnuté:

príjmy fyzických osôb,

samostatnej zárobkovej činnosti,

majetku a majetkových práv,

kapitál.

 

Čo tvorí základ dane na určenie ročnej dane z príjmov fyzických osôb?

Základom dane pre platenie ročnej dane z príjmov fyzických osôb sú zdaniteľné príjmy znížené o sumu prenesenej straty a osobný odpočet (840 eur ročne).

Základom dane je rozdiel medzi príjmami a odpočítateľnými nákladmi (výdavkami), ktoré daňovník vynaložil na ich dosiahnutie a udržanie.

U daňovníka, ktorý dosahuje príjmy z vlastnej činnosti, sa pri zisťovaní zdaniteľných príjmov (zisku) uznávajú náklady vo výške zistenej v účtovnej závierke (v súlade s účtovnými predpismi) okrem nákladov, pri ktorých tento zákon ustanovuje iný spôsob určenia.

 

Aká je sadzba dane?

Používa sa jednotná (paušálna) sadzba dane.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je 9 %.

 

Ako sa zdaňujú príjmy z majetku a majetkových práv?

Príjmy z majetku a majetkových práv zahŕňajú:

príjmy z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a príjmy z časovo obmedzeného poskytovania autorských práv, práv duševného vlastníctva a iných majetkových práv.

Základom dane (zdaniteľným príjmom) na platenie dane z príjmov z majetku a majetkových práv je rozdiel medzi celkovými príjmami dosiahnutými z prenájmu tohto majetku a celkovými nákladmi vynaloženými v súvislosti s dosiahnutím týchto príjmov v danom zdaňovacom období.

Náklady na majetok a majetkové práva zahŕňajú skutočné náklady vynaložené v súvislosti s dosiahnutím tohto príjmu (ak sú preukázané) alebo štandardné náklady vo výške 40 % z príjmu dosiahnutého z majetku a majetkových práv. V prípade príjmov z prenájmu izieb, bytov a rekreačných domov cestujúcim a turistom sa štandardné náklady rovnajú 50 % dosiahnutých príjmov.

V prípade priamych príjmov z majetku a majetkových práv (ak fyzická osoba prenajíma svoj majetok inej fyzickej osobe) sa daň z príjmu platí pri podaní ročného zúčtovania dane.

 

Kedy sa podáva ročné zúčtovanie dane z príjmov?

Povinná osoba je povinná podať ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb príslušnému správcovi dane (podľa miesta trvalého pobytu) do konca zdaňovacieho obdobia na účely výpočtu a zaplatenia dane z príjmov fyzických osôb.

Ročné zúčtovanie sa podáva na tlačive GPP-FL do konca apríla príslušného roka za predchádzajúci rok.

Daň z príjmov si daňovník v ročnom zúčtovaní vypočíta sám tak, že k základu dane (§ 10 zákona) uplatní sadzbu dane (§ 8 zákona) a od celkovej vypočítanej dane odpočíta sumu zaplatenej dane v priebehu roka.

Ak daňovník zaplatil v priebehu roka vyššiu daň, ako je povinný zaplatiť podľa ročného zúčtovania dane, preplatok na dani sa mu na jeho žiadosť vráti alebo sa započíta ako preddavok na daň na nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Kto nie je povinný podať ročné zúčtovanie dane?

Fyzické osoby, ktoré dosahujú príjmy z:

príjmov fyzických osôb (zo mzdy zamestnancov), ak tieto príjmy dosiahli u toho istého zamestnávateľa v tom istom účtovnom období;

príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá nie je hlavnou činnosťou daňovníka;

kapitál;

príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré sa zdaňujú paušálne.